Splošni pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

ÖAMTC Mobilitätspark Kärnten/ Mobilnostni park Koroška

Marec 2020

 

Preambula

ÖAMTC Mobilitätspark Kärnten / Mobilnostni park Koroška je gospodarska družba ÖAMTC Kärnten / Koroška. Njen namen je spodbujati varnost v prometu in prispevati k zmanjševanju števila prometnih nesreč.

Mobilnostni park prednostno organizira brezplačne dejavnosti iz prometne vzgoje za otroke in mladino, pri čemer v sodelovanju z drugimi partnerji izvaja različne tečaje, šolanja in izobraževanja.

Z inštruktorji ÖAMTC vam ponujamo vodene tečaje, kot so »Hallo Auto / Živijo, avto«, »Das kleine Straßen 1x1 / Abc obnašanja na cesti«, »1x1 der Erstversorgung / Abc prve pomoči«, »Gesunde Jause / Zdrava malica«, priprava na kolesarski izpit itn.

 

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pisne, telefonske, spletne in na mestu ustno opravljene rezervacije ter tako postanejo del pogodbe. Pridržujemo si pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja.

Na podlagi izdanega potrdila o rezervaciji se zavežete k izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Dodatni dogovori postanejo del pogodbe tedaj, ko vam jih potrdimo v pisni obliki. Uporaba Mobilnostnega parka izven določil sklenjene pogodbe ni dovoljena.

 

2. Sklenitev pogodbe

S prijavo nam omogočite sklenitev pogodbe. Prijavo lahko opravite pisno, ustno (na mestu) ali na daljavo (telefonsko ali preko spleta). Prijavo opravimo po objavi predvidenega števila vseh udeležencev. Ob prijavi se poda tudi soglasje udeležencev oz. zakonitih skrbnikov, če se ga zakonsko ali pogodbeno ni predložilo že prej. Pogodba je sklenjena v obliki izdanega potrdila o rezervaciji.

 

3. Pogoji uporabe

Na območju Mobilnostnega parka veljajo pravila cestnega prometa. Navodila inštruktorjev se morajo obvezno upoštevati. Ostale zakonsko ali v pogodbi določene dolžnosti nadzora, zlasti dolžnosti nadzora učnega osebja po § 51 zakona SchUG, ostajajo med koriščenjem storitev na območju parka nespremenjene. 

S kompleksom in opremo je treba ravnati skrbno in pazljivo. Kajenje je na celotnem območju prepovedano. Odpadke je treba odlagati v za to namenjene zabojnike. Ugotovljeno oz. povzročeno škodo ali nepravilnosti je treba nemudoma sporočiti zaposlenemu osebju ÖAMTC. Živalim vstop v Mobilnostni park ni dovoljen.

Za zagotavljanje varnosti in upoštevanje hišnega reda ter za potrebe zbiranja dokazov v primeru povzročanja kaznivih dejanj je celotno območje pod videonadzorom. Pravno podlago za videonadzor omogoča črka f prvega odstavka 6. člena zakona DSGVO. Razlog za nadzor upravičujemo na podlagi prej naštetih argumentov. Videoposnetki so najdlje shranjeni za dobo 72 ur. Za njih je odgovoren Kärntner Automobil- und Touringclub / Koroški avtomobilski in touring klub (ÖAMTC Kärnten / Koroška), Alois-Schader-Straße 11, 9020 Klagenfurt / Celovec.

Nadaljnje informacije o varstvu osebnih podatkov (zlasti o vaših pravicah) kakor tudi kontaktne podatke pristojnih pooblaščencev lahko poiščete na www.oeamtc-kaernten.at/datenschutz.

 

 

4. Odgovornost

Med izvajanjem izobraževanja ÖAMTC je Mobilnostni park v okviru obveznega zavarovanja zavarovan za škodo na stvareh in za poškodbe ljudi. Za kakršno koli škodo, ki bi se povzročila, medtem ko je prevozno sredstvo parkirano ali ko je uporaba predmetov in lastnine onemogočena, ne prevzemamo nobene odgovornosti, razen če se ta povzroči zaradi dokazanega hudo malomarnega in namernega ravnanja osebja ÖAMTC.

Sodelujoči partnerji, ki v Mobilnostnem parku samostojno izvajajo šolanja, izobraževanja ali tečaje, sami prevzemajo odgovornost za škodo na stvareh ali za poškodbe ljudi, ki bi jo utrpeli ÖAMTC ali drugi udeleženci med izvajanjem teh aktivnosti. Odgovornost bi se pripisala ÖAMTC v primeru, če bi njegovo osebje ravnalo hudo malomarno ali namerno.

V okviru zakonskih določb o odškodninskih zahtevkih lahko tudi udeleženci odgovarjajo za škodo in so dolžni poravnati odškodnino.

 

5. Izdelava avdio- in videoposnetkov

Slikovno in zvočno snemanje je dovoljeno. V primeru objave je treba pridobiti in upoštevati soglasje ostalih posnetih oseb. 

 

6. Preklic prijave

Otroške in mladinske dejavnosti programa ÖAMTC potekajo brezplačno. Za jamčenje optimalnih pogojev dela z osebjem in sredstvi je treba Mobilnostnemu parku še pred pričetkom dejavnosti sporočiti morebitni preklic prijave.

 

7. Odpoved

Mobilnostni park si v izjemnih primerih (npr. ekstremne/nevarne vremenske okoliščine, premalo prijavljenih udeležencev, nenadno pomanjkanje inštruktorjev ipd.) pridržuje pravico, da rezervacijo prestavi ali odpove. V primeru odpovedi Mobilnostni park ni dolžan poravnati nobenih terjatev ali odškodninskih zahtevkov.

 

6. Stornobedingungen

Die Durchführung der Kinder- und Jugendverkehrserziehungsaktionen erfolgt kostenlos. 

Zur Gewährleistung eines optimalen Personal- und Ressourceneinsatzes ist ein Rücktritt vor Beginn der Veranstaltung unverzüglich dem Mobilitätspark bekannt zu geben. Bei Absagen bis 14 Tage vor dem gebuchten Termin erfolgt keine Verrechnung von Stornogebühren. Im Falle einer nicht fristgerechten Absage (innerhalb von 14 Tagen vor Termin), wird eine Aufwandsentschädigung und Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 100,- in Rechnung gestellt.

 

7. Absagen seitens ÖAMTC 

Der Mobilitätspark behält sich das Recht vor, in Ausnahmefällen (z.B. extreme/gefährdende Wetterverhältnisse, zu geringe Teilnehmerzahl, Ausfall von Instruktionspersonal, usw.) Buchungen zu verschieben oder abzusagen. Aus einer Absage sind keine Ansprüche oder Schadenersatzforderungen gegen den Mobilitätspark abzuleiten.